lordalex linux cheat-sheet

tar cvzf something.tgz /somewhere/somefolder